Styret 2019

Thomas Upsaker, leder   stg.leder@stg.no

Thomas Upsaker, leder
stg.leder@stg.no

Bjarte Abrahamsen, økonomiansvarlig   stg.oko@stg.no

Bjarte Abrahamsen, økonomiansvarlig
stg.oko@stg.no

Magnus Borlaug Eriksen, markedsansvarlig   stg.marked@stg.no

Magnus Borlaug Eriksen, markedsansvarlig
stg.marked@stg.no

Arve Førland Eide, PR- & IT-ansvarlig   stg.pr@stg.no

Arve Førland Eide, PR- & IT-ansvarlig
stg.pr@stg.no

Kristian Nygård Solvik, internansvarlig   stg.intern@stg.no

Kristian Nygård Solvik, internansvarlig
stg.intern@stg.no

Andreas Kleiven, ekskursjonsansvarlig   stg.ekskursjon@stg.no

Andreas Kleiven, ekskursjonsansvarlig
stg.ekskursjon@stg.no

Magnus Ullereng, programansvarlig   stg.program@stg.no

Magnus Ullereng, programansvarlig
stg.program@stg.no